Menu
http://netherlandsschool.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slideshow.home.2gk-is-2.jpglink

Leren met elkaar

http://netherlandsschool.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slideshow.home.10gk-is-2.jpglink

Leren met plezier

http://netherlandsschool.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slideshow.home.1gk-is-2.jpglink

Leren in Nairobi!

http://netherlandsschool.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slideshow.home.11gk-is-2.jpglink

Leren met plezier

http://netherlandsschool.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slideshow.home.3gk-is-2.jpglink

Leren in Nairobi!

«
»
A+ A A-

De NSS wil aansluiten bij de leerbehoeften van al onze leerlingen. Het bieden van goede zorg aan de kinderen staat centraal binnen onze school. Als de leerlingen zich prettig en gesteund voelen, is dit een stimulans voor hun leerprestaties. Kinderen hebben behoefte aan vertrouwen en acceptatie binnen hun sociale relaties, zowel onderling als in hun relatie tot volwassenen.

Wij vinden daarom een vriendelijke en veilige sfeer, met orde en regelmaat belangrijk en streven naar het aanbieden van passende zorg door de leerkracht in de groep en de school als geheel. Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen en zich opstellen als een actieve leerling met een eigen inbreng en verantwoordelijkheden.

De zorg vindt zowel binnen als buiten de klas plaats en wordt uitgevoerd door de groepsleerkracht en de intern begeleider, meestal met ondersteuning van ouders in de thuissituatie. Samenwerking tussen leerkracht en ouders is hierbij erg belangrijk. De intern begeleider is het aanspreekpunt als het gaat over leerlingzorg.

 Volgen van de ontwikkelingen van onze kinderen

Om de leervorderingen van de leerlingen zo goed mogelijk te volgen en vast te leggen, maken wij gebruik van het leerlingvolgsysteem van Cito. De bijbehorende toetsen op het gebied van taal en rekenen worden afgenomen in de groepen 1 t/m 8. Deze toetsen zijn landelijk genormeerd en de resultaten ervan geven aan in welk ontwikkelingsniveau de leerlingen ingeschaald moeten worden. Afname vindt over het algemeen plaats in Januari en Mei.

Naast het Cito leerlingvolgsysteem maken wij gebruik van onze methodegebonden toetsen en observaties. Leerkrachten bekijken samen met de intern begeleider de toetsgegevens en gaan voor elk kind na of hij/zij de doelen heeft bereikt. De prestaties worden vergeleken met die van medeleerlingen en met een landelijk gemiddelde.

Daarbij worden de resultaten geplaatst in een grafiek, waaruit blijkt of het kind goed ‘meegroeit’, stilstaat of zelfs achteruit gaat.

Om eventuele problemen snel op te sporen, bespreken de leerkrachten en de intern begeleider regelmatig de resultaten van de leerlingen tijdens een groeps- of leerlingbespreking.

Zowel zwakke resultaten als heel goede resultaten kunnen aanleiding zijn voor extra zorg.

Voor leerlingen met bijzonder goede resultaten worden extra materialen en leeractiviteiten ingezet.

Wanneer naar aanleiding van de toetsresultaten en/of observaties blijkt dat een leerling onvoldoende kan meekomen met het niveau en het tempo van de groep kan de leerling in aanmerking komen voor remedial teaching. Remedial teaching wil zeggen extra begeleiding op didactisch, motorisch, dan wel sociaal-emotioneel gebied.Het streven is zorg te verlenen aan kleine groepjes leerlingen, maar het kan ook de voorkeur hebben individuele zorg aan een leerling te verlenen.

Voor de remedial teaching wordt een handelingsplan opgesteld.

In het handelingsplan staat welke extra zorg het kind krijgt en op welke manier. Na zo’n 6 weken wordt het plan geëvalueerd en nagegaan of het handelingsplan de beoogde resultaten heeft opgeleverd. Het plan kan op dat moment worden bijgesteld, beëindigd of voortgezet. Uiteraard wordt u hier als ouder over geïnformeerd.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen gebruiken wij voor de peuters en kleuters  het leerlingvolgsysteem van KIJK en voor de kinderen van groep 3 t/m 8 het leerlingvolgsysteem van SCOL. Bij de peuters en kleuters wordt ook gekeken naar de motorische en cognitieve ontwikkeling.

Orange Blue Green